Service Overview

จากประสบการณ์กว่า 10 ปีของเราในการบริการด้าน Call Center ทางบริษัทของเราได้ให้คำปรึกษา
ในการจัดตั้ง Call Center ซึ่งหากบริษัทจัดตั้งขึ้นเองนั้น ทางบริษัทต้องลงทุนในเรื่องระบบ ค่อนข้างสูง ซึ่งถ้ามีจำนวนสายที่ให้บริการไม่มากพอ ต้นทุนค่าระบบมักจะไม่คุ้มค่าการลงทุน อีกทั้งยังต้อง ใช้เวลาในการพัฒนาทีมงานให้มีศักยภาพในการให้บริการ ซึ่งเป็นเรื่องที่อาศัยระยะเวลาและประสบการณ์พอสมควร เราซึ่งมีประสบการณ์สูงจึงขออาสา ให้บริการ Call Center ให้กับบริษัทท่าน

ทำไมต้องเลือกเรา

  • Call Center ทำให้ธุรกิจของคุณดีขึ้นได้ เพราะ ในยุคการแข่งขันปัจจุบันการติดต่อสื่อสารไปยังลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ทุกธุรกิจต้องคำนึงถึง ทั้งนี้หากการสื่อสารไม่มีประสิทธิภาพย่อมก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมามากมายบริการของเรา
  •  ORDER TAKING (รับคำสั่งซื้อ)
  •  INFORMATION CONTACT CENTER (ศูนย์บริการให้ข้อมูลข่าวสาร)
  •  CUSTOMER SERVICE(ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ )
  •  EVENT REGISTRATION(ศูนย์ลงทะเบียน ,สมัคร , จองสิทธิต่างๆ)
PrismSolution-Software-And-Hardware-Solutions_service_mini