ประกาศนียบัตรวิชาชีพซิสโก้(Cisco Career Certifications) คือ IT Certification หรือใบรับรองความสามารถด้านไอทีระดับสากล