ในปัจจุบัน ระบบไอที ได้ถูกนำมาใช้ในการทำงานของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ  อาจใช้ในการบันทึกข้อมูล การสื่อสาร ระบบบัญชี